Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Afnemer”: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Print je Wonder een Overeenkomst sluit tot Dienstverlening en de verkoop van Producten;

“Dienstverlening”: het door Print je Wonder vervaardigen van persoonlijke 3D beeldjes en aanverwante geprinte voorwerpen, één en ander in de ruimste zin van het woord;

“Product(en)”: de goederen die door Print je Wonder aan Afnemer worden verkocht;

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Print je Wonder en Afnemer tot (i) het uitvoeren van Dienstverlening dan wel (ii) het (in het kader van de Dienstverlening) verkopen en leveren van Producten door Print je Wonder aan Afnemer;

“Print je Wonder”: Print je Wonder, gevestigd aan Jan Tooropstraat 87, 3262 TG te Oud-Beijerland en kantroorhoudende op de Oost-Voorstraat 71, 3262 JG te Oud. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel onder nummer: 83358749;

“Verzoek”: een verzoek van een Afnemer om Dienstverlening en/of tot het (doen) leveren van Producten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, opdrachten en Overeenkomsten van Print je Wonder, waaronder begrepen overeenkomsten waarbij Print je Wonder rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Producten aan Afnemer verkoopt en levert dan wel iedere overeenkomst tot Dienstverlening.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en opvolgende overeenkomsten tussen Print je Wonder en Afnemer. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van de aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Afnemer wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Print je Wonder zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Print je Wonder is nimmer verplicht Verzoeken te aanvaarden en/of uit te voeren.

3.2 Alle offertes van Print je Wonder zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.

3.3 Een Overeenkomst tussen Print je Wonder en Afnemer komt tot stand op het moment dat Print je Wonder een Verzoek van Afnemer schriftelijk aanvaardt, dan wel de aanvaarding van de offerte door Afnemer schriftelijk heeft bevestigd.

4. Prijs

4.1 De door Print je Wonder gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van kracht zijn op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Print je Wonder en Afnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Print je Wonder is bevoegd te allen tijde de prijzen van de Producten danwel de Dienstverlening op de website te wijzigen.

4.3 De door Print je Wonder opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), accijnzen, invoerrechten, verpakkingskosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn inclusief opstart- en bewerkingskosten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten indien hiervoor wordt gekozen.

4.4 Voor het maken van een afspraak via de website van Print je Wonder worden €10-, reserveringskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden op de prijs van het Product in mindering gebracht op het moment van betaling.

4.5 Print je Wonder heeft na drie maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen het recht om de overeengekomen prijzen voor verkoop en levering te verhogen, al dan niet op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de producten en/of de grondstoffen die voor de productie van de Producten nodig zijn en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.6 Indien Afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door Print je Wonder kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 10% bedraagt, is Afnemer gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving van Print je Wonder ter zake de prijswijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel het Verzoek te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.

4.7 Afnemer dient minimaal 72 uur voor de ingeplande afspraak melding te maken van eventuele afzegging. Wanneer de afspraak wordt geannuleerd, wordt de €10-, reserveringskosten als bedoeld in Artikel 4.4 als zijnde wegblijftarief, dat wil zeggen ter compensatie van administratie kosten en gederfde inkomsten, niet aan Afnemer uitbetaald.

5. Levering

5.1 De Producten worden (af)geleverd op het overeengekomen afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Indien Afnemer weigert de Producten aldaar in ontvangst te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan komen de daardoor ontstane kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, voor rekening van Afnemer en gaat desalniettemin het risico op dat moment over op Afnemer.

5.2 Print je Wonder is te allen tijde gerechtigd de Producten in deelleveringen te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Print je wonder doet zijn uiterste best om te leveren binnen de gecommuniceerde tijd, deze wordt naar beste weten vastgesteld. Deze zijn echter nimmer bindend of fatale termijnen.

De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Print je Wonder niet in verzuim noch levert dan ook een toerekenbare tekortkoming op. Bij overschrijding van enige termijn zal Print je Wonder de Producten zo spoedig mogelijk alsnog aan Afnemer leveren dan wel de Dienstverlening ten gunste van Afnemer alsnog uitvoeren. Overschrijding van de leveringstermijn zal nooit resulteren in prijsvermindering of annulering van de Producten danwel de Dienstverlening.

5.4 Levertijden zijn afhankelijk van het gekozen materiaal en afwerking waarin het Product zal worden geleverd. Sommige materialen kosten meer of minder nabewerkingsactiviteiten in het eigen Print je Wonder atelier en in het geval van veredelen van het Product wordt dit door een externe dienstverlener in Nederland uitgevoerd.

6. Klachtenregeling

6.1 Afnemer is verplicht binnen 14 werkdagen na aflevering van de Producten te controleren of de afgeleverde Producten geen uitwendige gebreken vertonen. Indien Afnemer niet uiterlijk binnen twee werkdagen na voormelde termijn schriftelijk melding via het e-mailadres ‘info@printjewonder.nl’ heeft gemaakt van uitwendige gebreken, worden de Producten geacht overeen te stemmen met de bestelling naar aard en aantal en de afgeleverde Producten door Afnemer onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

6.2 Indien Afnemer van mening is dat de Producten niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, dient Afnemer dit onverwijld nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Print je Wonder schriftelijk mede te delen, waarbij Afnemer een gedetailleerde beschrijving van de geconstateerde discrepantie geeft.

6.3 Indien Afnemer (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde Producten en hetgeen Afnemer redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, zal Print je Wonder deze melding schriftelijk bevestigen aan Afnemer. Print je Wonder zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met Afnemer en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Afnemer Print je Wonder binnen twintig dagen nadat de melding bij Print je Wonder bekend is in de gelegenheid dient te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.

6.5 Indien Print je Wonder een klacht gegrond bevindt, zal Print je Wonder naar eigen inzicht (1) een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Producten betalen of (2) de betrokken Producten gratis vervangen.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Print je Wonder totdat alle bedragen die Afnemer verschuldigd is voor de geleverde Producten, alsmede eventuele extra kosten volledig aan Print je Wonder zijn voldaan. 7.2 Afnemer zal op eerste verzoek van Print je Wonder voldoende zekerheid stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens Print je Wonder.

8 Retourzendingen

8.1 Retourneren van de 3D beeldjes is uitgesloten gezien de 3D beeldjes gepersonaliseerd maatwerk betreffen en deze tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van Afnemer.

9 Dienstverlening Print je Wonder

9.1 Print je Wonder heeft ten aanzien van de uitvoering van alle Overeenkomsten een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting. Ten aanzien van de Dienstverlening geldt dat het een creatief proces is en Print je Wonder daarin creatieve keuzes kan maken.

9.2 Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Print je Wonder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Print je Wonder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Print je Wonder zijn verstrekt, heeft Print je Wonder het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.

9.3 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan Print je Wonder de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10 Betaling

10.1 Alle “Producten” worden direct voldaan door “Afnemer” na het verrichten van de 3D scan. Indien er onduidelijkheid is over het gekozen “Product” zal er een aanbetaling worden gedaan van €75,00 in verband met de reeds verrichte werkzaamheden door Print je Wonder. Aanvullende facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan op de door Print je Wonder aangegeven werkwijze zonder enig recht op korting en/of verrekening. Print je Wonder is gerechtigd aan Afnemer per deellevering een factuur te sturen.

10.2 Alle kosten die verband houden met (het uitvoeren van) de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Afnemer.

10.3 Na het verstrijken van de onder artikel 10.1 bedoelde termijn is Afnemer automatisch en zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim. Print je Wonder is alsdan gerechtigd haar werkzaamheden voor Afnemer op te schorten.

10.4 Indien Afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Print je Wonder de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan € 50,00.

10.5 Afnemer is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Print je Wonder te verrekenen met schulden aan Print je Wonder.

10.6 Indien Afnemer het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Print je Wonder mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.

11 Inschakeling derden

11.1 Het staat Print je Wonder steeds vrij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

11.2 Bij het inschakelen van derden zal Print je Wonder steeds zorgvuldig te werk gaan. Print je Wonder is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.

12 Aansprakelijkheid

12.1 Print je Wonder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van Producten door Afnemer, bijvoorbeeld door onjuiste gebruik of montage.

12.2 Print je Wonder is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, ontstaan uit hoofde van, door of in verband met de uitvoering van Dienstverlening en/of de verkoop en/of levering van Producten aan Afnemer, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Print je Wonder.

12.3 Print je Wonder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Print je Wonder bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

12.4 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze Overeenkomst.

13 Overmacht

13.1 Indien Print je Wonder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

13.2 Onder overmacht van Print je Wonder wordt verstaan elke van de wil van Print je Wonder onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Afnemer wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Print je Wonder kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Print je Wonder. Wanneer een overmacht situatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn

14 Beëindiging & ontbinding

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

14.2 Print je Wonder kan de uitvoering van haar werkzaamheden zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten, indien Afnemer tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en) of aan Print je Wonder ter kennis gekomen omstandigheden Print je Wonder goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Print je Wonder zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.3 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Print je Wonder en Afnemer geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze algemene voorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15 Overdracht

15.1 Zonder de voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Print je Wonder is het Afnemer niet toegestaan haar rechten uit hoofde van haar rechtsbetrekking met Print je Wonder of één of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden te doen (laten) uitvoeren.

16 Privacy

16.1 Op de Overeenkomst is de privacyverklaring van Print je Wonder van toepassing. Deze is te raadplegen op via de website.

16.2 Print je Wonder behoudt het recht voor de privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.

17 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Print je Wonder geleverde Producten en/of haar Dienstverlening, berusten bij Print je Wonder, dan wel haar licentiegevers.

17.2 Print je Wonder is bevoegd om alleen met voorafgaande toestemming van Afnemer, foto’s van Producten als resultaat van de Dienstverlening op haar website en sociale media kanalen te plaatsen.

17.3 Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden Producten, maar ook andere zaken waar intellectuele eigendomsrechten van Print je Wonder op rusten, waaronder mede computerprogramma’s, systeemontwerpen, foto’s, video’s werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Print je Wonder, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

17.4 Print je Wonder verstrekt bij de levering van de Producten nimmer de digitale scan file welke in het kader van de Dienstverlening is gemaakt. De digitale scan file is kan tegen een vast tarief worden aangekocht. Indien deze niet wordt aangekocht wordt deze verwijderd. 

18 Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen Print je Wonder en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen welke tussen Print je Wonder en Afnemer mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Print je Wonder en Afnemer gesloten Overeenkomst, alsmede in verband met deze algemene verkoopvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zuid-Holland, locatie Rotterdam, tenzij anders bepaald door een dwingendrechtelijk wettelijke bepaling.